PRISMA+

 

Tambah Simpanan dan Lindungi Keluarga Anda

 

Keluarga adalah segala-galanya bagi anda. Demi kasih sayang dan sikap prihatin, anda sanggup berkerja keras untuk mereka. Namun, kehidupan tidak dapat diduga. Kejadian yang tidak diingini mungkin berlaku dan anda mungkin tidak dapat menjaga keperluan mereka.

Statistik menunjukkan bahawa seseorang mengalami kecederaan akibat kemalangan setiap 15minit*; 189 pekerja** cedera ketika menjalankan tugas setiap hari dan 19 orang*** dimasukkan ke hospital setiap jam disebabkan kecederaan kemalangan. Pelbagai kemungkinan boleh terjadi. Oleh itu amat penting untuk melindungi masa depan kewangan keluarga anda sekarang.

Sumber-sumber:
*Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2010
**National Institure of Occupational Safety and Health: Occupational Safety and Health System and Programme in Malaysia 2005
***Renovatio Medical Card and Healthcare Services:Accident Stats in Malaysia 2010

 

 

Menjamin Kewangan Masa Hadapan Keluarga Anda

 

Prisma+ membantu anda melindungi ketidakpastian dalam hidup dengan menawarkan perlindungan kewangan yang bersesuaian di samping menawarkan simpanan tunai serendah RM50.00 sebulan.

Pada saat yang tidak diduga, keluarga anda akan menerima kesemua Jumlah Dilindungi berserta simpanan tunai terkumpul bagi meringankan beban kewangan mereka. Anda boleh menarik nafas lega kerana kebajikan jangka panjang keluarga anda dijaga.

 

 

 

     

Ciri-ciri Pelan

 

Prinsipal pelaburan anda mengikut kaedah Takaful - Pelan yang menepati Shariah di mana peserta bersetuju untuk membantu antara satu sama lain dengan membuat sumbangan secara Tabbaru' (derma) ke dalam dana Takaful Keluarga. Sebagai pengurus kepada dana ini (mengikut konsep Wakalah), kami bertanggungjawab untuk memastikan ia berada di kedudukan yang baik demi pulangan dan manfaat yang berpatutan; serta membuat bayaran tepat pada masa-masa yang diperlukan oleh Perserta.

 

Sebagai wakil, Etiqa Takaful Berhad berhak menerima yuran Wakalah sebagai caj perkhidmatan. Yuran ini ditanggung oleh Perserta yang ditolak daripada bayaran sumbangan. Yuran sebenar bergantung kepada tahun Sijil dan terma sumbangan yang dipilih. Sijil rujuk kepada Ilustrasi Jualan untuk maklumat lanjut.

 

Sekirannya terdapat lebihan sumbangan yang boleh diagihkan pada akhir tahun kewangan, ia akan berkongsi 50:50 di antara Peserta dan EtiqaTakaful Berhad. Jumlah tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun/dana berbeza dan dibayar apabila Sijil ini tamat. Peserta tidak layak menerima lebihan tersebut jika dia telah membuat tuntutan di bawah Sijil ini pada tahun kewangan berkaitan. Sekirannya lebihan yang perlu dibayar kurang daripada RM10.00, maka lebihan tersebut akan didermakan kepada tabung kebajikan sebagai Amal Jariah (kebajikan) bagi pihak Peserta.

 

 
 

Ciri-ciri Utama

 

Had Kelayakan Umur*

Umur minima:

19 tahun

 

Umur maksima:

60 tahun

Had umur matang*

Umur maksima:

88 tahun

Perlindungan  manfaat*

•Kematian (mengikut terma Takaful atau sehingga berumur 88 tahun)
•Hilang upaya menyeluruh dan kekal (mengikut terma Takaful atau sehingga berumur 65 tahun)

Jumlah Dilindungi

•Jumlah dilindungi minima: RM10,000.00 (tertakluk kepada sumbangan minima)
•Jumlah Dilindungi maksima: tertakluk kepada persetujuan

Sumbangan minima

RM50.00 bulanan atau RM600.00 tahunan

Tempoh yang ditawarkan

10 tahun ke atas

Kaedah pembayaran

Bulanan, suku tahunan, setengah tahunan atau tahunan

 

*Umur pada hari lahir akan datang

 

Yuran Prestasi daripada Lebihan di dalam Dana Risiko Peserta dikongsi di antara anda (50%) dan Etiqa Takaful Berhad (50%).

 

Tambah Nilai Pelan Anda

 

Sekiranya anda ingin menambah nilai Prisma dengan lebih perlindungan dan kelonggaran, hanya pilih antara riders berikut:

 

1
Rider Manfaat Kematian dan Kecatatan Akibat Kemalangan
2
Rider Penyakit Kritikal
3
Rider Pengecualian Sumbangan untuk Penyakit Kritikal
4
Rider Indemniti Kemalangan
5
Rider Manfaat Tunai Hospital
6
Rider Medic Save
 

Nota penting

 

Sekiranya Orang Dilindungi membunuh diri semasa waras dalam masa setahun (1) dari tarikh sijil dikleuarkan atau sebarang pengembalian semula Sijil, Etiqa Takaful Berhad akan memulangkan jumlah sumbangan yang telah dibayar.

 

walau bagaimanapun, Orang Dilindungi hanya berhak ke atas 60% daripada Jumlah Perlindungan sekiranya dia membunuh diri semasa waras selepas setahun (1) dari tarikh sijil dikeluarkan atau sebarang tarikh pengembalian semula Sijil.

 

Etiqa Takaful Berhad tidak akan melindungi sebarang ketidakupayaan yang disebabkan oleh peperangan, kesalah undang-undang oleh Orang Dilindungi atau penglibatan di dalam sukan berbahaya.

 

Peserta akan diberi tempoh tangguh sehingga tiga puluh satu (31) hari dari tarikh akhir sumbangan perlu dibuat. Namun begitu, sekiranya sumbangan tidak dibayar selepas tempoh tangguh berakhir, Sijil akan dilanjutkan di bawah Sumbangan Automatik (ACF). Sijil akan ditamatkan sekiranya jumlah di dalam Dana Pelaburan Peserta digunakan sepenuhnya oleh ACF.

 

Sijil ini melayakkan Peserta mendapat pengecualian cukai tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Risalah ini hanya sebagai rujukan dan tidak boleh diambilkira sebagai kontak atau undangan untuk mengambil bahagian. Etiqa Takaful Berhad didaftarkan di bawah Akta Takaful 1984 dan dikawal oleh Bank Negara Malaysia.

 

Anda perlu memahami Pelan ini dengan baik bagi memastikan ia memenuhi keperluan anda sebaik-baiknya dan sumbangan yang perlu dibayar di bawah Sijil ini mengikut kemampuan anda.

 

Pada tarikh penamatan, matang atau tamat tempoh Sijil, semua manfaat di bawah Pelan ini akan luput. Prestasi pelaburan Dana adalah berdasarkan prestasi sebenar dan ianya tidak dijamin.

 

Anda boleh menilai kesesuaian Pelan dan membatalkan penyertaan anda dalam masa lima belas (15) hari dari tarikh penghataran Sijil, yang melayakkan anda menerima pembayaran balik sumbangan penuh yang telah dibuat, selepas ditolak sebarang perbelanjaan untuk pemeriksaan kesihatan (jika berkenaan).

 

Manfaat dan/atau pulangan pelaburan di bawah Pelan ini adalah mengikut prestasi Dana dan tidak dijamin. Risiko Dana akan ditanggung sepenuhnya oleh Peserta dan manfaat yang dinikmati mungkin kurang daripada jumlah sumbangan yang dibuat kepada Dana Pelaburan Peserta.

 

Sila pastikan bahawa anda merujuk kepada Ilustrasi Jualan berkaitan Sijil yang disediakan untuk anda oleh Etiqa Takaful Berhad.

 

 

 
“It’s not a condition but a decision to determine destiny”

Nur Azam Zamberi

 

 

AZAM Achievers Management

Perak~Kuala Lumpur~Pulau Pinang

 

 
d

 

 

Best View Google Chrome or Mozila Firefox with resolution 1366x768.

AZAM Achievers Management @ 2013. All Right Reserved.